Công văn Số: 3081/TCT-CS V/v thuế GTGT

18:54
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3081/TCT-CS
V/v thuế GTGT
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Laird Việt Nam

(Đ/c: KCN Quế Võ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)Trả lời công văn số 2300804485 ngày 16/03/2015 của Công ty TNHH Laird Việt Nam về việc hoàn thuế GTGT cho giai đoạn trước khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế quy định: “Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu. ”
Tại tiết d, khoản 3, Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên quy định: “Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. ”
Tại công văn số 17924/BTC-TCT ngày 22/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh hoặc đang trong quá trình đầu tư chưa phát sinh doanh thu thực hiện chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp chế xuất có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả tiền thuê đất) của giai đoạn trước khi chuyển đổi và tài sản, hàng hóa, dịch vụ đó tiếp tục được được sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất thì doanh nghiệp được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào của tài sản, hàng hóa, dịch vụ chưa được khấu trừ hết.”
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Laird Việt Nam chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp chế xuất từ ngày 17/03/2014 và Công ty ký hợp đồng mua máy móc với các nhà cung cấp nước ngoài và phát sinh hai lần thanh toán cho các nhà thầu nước ngoài (thanh toán ngày 05/03/2014 và ngày 07/03/2014). Theo quy định, đơn vị có trách nhiệm kê khai, nộp thuế chậm nhất là ngày 17/03/2014. Tuy nhiên, đến ngày 08/04/2014 đơn vị mới nộp thuế nhà thầu nước ngoài phát sinh cho hai lần thanh toán này (trong đó thuế GTGT lần lượt là 57.850.515 đồng và 587.548.075 đồng). Do Công ty đã khai, nộp thuế nhà thầu vào NSNN và hợp đồng phát sinh trước ngày Công ty chuyển thành doanh nghiệp chế xuất nên Công ty được khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản thuế GTGT nhà thầu nước ngoài đã nộp vào NSNN nêu trên. Tuy nhiên, do Công ty đã kê khai chậm nộp tiền thuế GTGT so với thời hạn quy định, nên Công ty bị xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Laird Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC(TCT);
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn


Công văn Số: 3081/TCT-CS V/v thuế GTGT Công văn Số: 3081/TCT-CS  V/v thuế GTGT
910 1

Bài viết Công văn Số: 3081/TCT-CS V/v thuế GTGT

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »