Mẹo Làm Đẹp

Mẹo Nấu Nướng

BÀI MỚI NHẤT

Công văn Số: 2782/TCT-DNL V/v hóa đơn khi hoàn phí bảo hiểm

Công văn Số: 2782/TCT-DNL V/v hóa đơn khi hoàn phí bảo hiểm

00:44 Thêm bình luận
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2782/TCT-DNL
V/v hóa đơn khi hoàn phí bảo hiểm
Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016

Kính gửi: Tổng Công ty bảo hiểm BIDV.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1043/CV-TCKT ngày 19/5/2016 của Tng Công ty bảo hiểm BIDV kiến nghị về việc xuất hóa đơn khi hoàn phí bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công văn Số: 833/TCT-KK V/v chứng từ thanh toán hàng nhập khẩu qua bên thứ ba

21:09 Thêm bình luận
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 833/TCT-KK
V/v chứng từ thanh toán hàng nhập khẩu qua bên thứ ba
Hà Nội, ngày  03  tháng 03 năm 2016

Kính gửi : Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11889/CT-TT&HT ngày 26/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc chứng từ thanh toán tiền hàng nhập khẩu cho trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh thanh toán tiền hàng vào tài khoản của một cá nhân ở nước ngoài. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11 /2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.

Công văn Số: 855/TCT-CS V/v: chính sách thu tiền thuê đất

02:22 Thêm bình luận
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 855/TCT-CS
V/v: chính sách thu tiền thuê đất
Hà Nội, ngày  04  tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

Trả lời Công văn số 4505/CT-QLCKTTĐ ngày 15/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá và thực hiện dự án đổi mới giống chè, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần quy định:
"1. Được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định
của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận
ưu đãi đầu tư".

Công văn Số: 4609/TCT-KK V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn kê khai sai

19:46 Thêm bình luận
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Số: 4609/TCT-KK
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn kê khai sai
Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh
Trả lời công văn số 1473/CT-HCQTTVAC ngày 03/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc vướng mắc liên quan đến khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn kê khai sai, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công văn Số: 4438/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT

23:13 Thêm bình luận
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 4438/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT
Hà Nội, ngày  27  tháng 10  năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 1574/CT-THNVDT ngày 25/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về vướng mắc liên quan đến việc hoàn thuế GTGT và công văn số 1956/CT-THNVDT ngày 11/8/2015 về việc bổ sung tài liệu theo yêu cầu của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điểm 3, Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày l5/5/2013 và Điểm 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/3/2014 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

Công văn Số: 3490/TCT-DNL V/v: hướng dẫn chính sách thuế giai đoạn tái cơ cấu doanh nghiệp

00:11 Thêm bình luận
:BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3490/TCT-DNL
V/v:  hướng dẫn chính sách thuế giai đoạn tái cơ cấu doanh nghiệp.
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2015

Kính gửi:           - Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
                         - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)
                         - Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT-Vinaphone).

Trả lời công văn số 223/VNPT-VNP-TCKT ngày 27/7/2015 của Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT-Vinaphone) đề nghị giải quyết vướng mắc về chính sách thuế
giai đoạn thành lập doanh nghiệp trên cơ sở tổ chức lại một số đơn vị thuộc Tập đoàn VNPT, sau khi xin ý kiến Bộ tài chính Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:
Tại Chương IX Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp.

Công văn Số: 3081/TCT-CS  V/v thuế GTGT

Công văn Số: 3081/TCT-CS V/v thuế GTGT

18:54 Thêm bình luận
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3081/TCT-CS
V/v thuế GTGT
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Laird Việt Nam

(Đ/c: KCN Quế Võ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Công văn Số: 2715/TCT-KK V/v khai phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp

20:57 Thêm bình luận
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 2715/TCT-KK
V/v khai phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp
Hà Nội, ngày  06  tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 800/CT-KK&KTT đề ngày 21/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước nêu vướng mắc về khai phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
 dao tao ke toan thue, đào tạo kế toán thuế

Công văn Số: 2322/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

20:40 Thêm bình luận
B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2322/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN
Hà Nội, ngày 15  tháng 06  năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Tống cục Thuế nhận được công văn số 433/CT-TTra ngày 16/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hợp đồng mua bán hàng hóa tương lai. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Câu hỏi sau khóa học kế toán về hóa đơn chỉ tiêu người mua hàng để trống

Câu hỏi sau khóa học kế toán về hóa đơn chỉ tiêu người mua hàng để trống

20:19 Thêm bình luận
Câu hỏi sau khóa học kế toán về hóa đơn chỉ tiêu người mua hàng để trống. Nhưng bên em đang có vướng mắc về thanh toán nên em gửi mail hỏi Thầy luôn: "Bên em có xuất hóa đơn GTGT trả Chủ đầu từ và ghi rõ tên kế toán bên chủ đầu tư nhưng kế toán không nhận hóa đơn bảo là không được viết tên người mua hàng. Dòng đó để trống và bảo hơn 600 nhà thầu có ai viết tên kế toán vào chỉ tiêu đó đâu và Yêu cầu bên gạch tên kế toán đi hoặc  hủy hóa đơn đi viết lại.". Em đọc
THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTC NGÀY 17/01/2014
THÔNG TƯ 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 cũng không cụ thể lắm: Ghi là phạt do không ghi đầy đủ các thông tin cần thiết.
Kính đề nghị thầy trợ giúp thêm cho em về nội dung trên qua các thông tư cụ thể hơn.
Trân trọng cảm ơn Thầy!

Tôi là học viên các lớp thuế của Censtaf tại Nam định. Tôi gặp chút khó khăn về vấn đề này nhờ censtaf tư vấn giúp tôi

00:17 Thêm bình luận
Tôi là học viên các lớp của Censtaf tại Nam định. Tôi gặp chút khó khăn về vấn đề này nhờ censtaf tư vấn giúp tôi
Doanh nghiệp mình có giao dịch VND và ngoại tệ, Tôi đã gửi mẫu 08 thông báo lên cơ quan thuế
Gần đây bên tôi có ký hợp đồng chi lương với ngân hàng đó và mặc định là doanh nghiệp tôi có thêm 1 số tài khoản kế toán mới
CENSTAF cho tôi hỏi là tài khoản chi lương này tôi có cần gửi mẫu 08 thông báo lên cơ quan thuế không. Vì thực chất tài khaonr này không dùng để giao dịch thương mại mua bán gì hết cả nên tôi chủ quan không nộp. giờ quá 10 ngày rồi ạ.
Nhờ censtaf tư vấn giúp thắc mắc trên.

Qua thư em gửi, ban tư vấn thuế CENSTAF có ý kiến trao đổi với em như sau:

Câu hỏi chuyên sâu về kế toán sau khóa học kế toán chuyên sâu: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo TT 200/2014/ TT - BTC ngày 22/12/2014 của BTC

19:27 Thêm bình luận
Câu hỏi chuyên sâu về kế toán sau khóa học kế toán chuyên sâu: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo TT 200/2014/ TT - BTC ngày 22/12/2014 của BTC
1.       Công ty em có chi nhánh tại Hà Nội, hạch toán kế toán phụ thuộc, chi nhánh có con dấu riêng, chi nhánh bán hàng và xuất hóa đơn VAT tại chi nhánh. Như vậy bên công ty chính có phải xuất hóa đơn VAT cho chi nhánh có thuế bình thường hay là bên em chỉ xuất phiếu luân chuyển nội bộ thôi.

2.       Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực cho năm tài chính 2015, như vậy báo cáo tài chính nộp vào 31/03/2015 mình có áp dụng thông tư 200 không ạ hay là vẫn áp dụng QĐ 15

Công văn Số: 5552/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

23:59 Thêm bình luận
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5552/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN
Hà Nội, ngày 12  tháng 12  năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV
(Địa chỉ: 27 Nguyễn Trung Trực, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục thuế nhận được công văn số 317/TCT-KT ngày 08/10/2014 của Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV (sau đây gọi là Tổng công ty) về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp hợp đồng hợp tác kinh doanh. Sau khi xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Khoản 3 Điều 1 Nghị định.số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính
Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

Công văn số: 5622/TCT-CS V/v chính sách tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.

00:13 Thêm bình luận
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5622/TCT-CS
V/v chính sách tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.
Hà Nội, ngày 16  tháng 12  năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời Công văn số 8891/CT-QLCKTTĐ ngày 23/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản của các tổ chức kinh tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 3, Điều 14, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005  của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:
"Điều 14. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước
Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau:
3. Trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp dự án có nhiều hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng độc lập vớt nhau thì miễn tiền thuê theo từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập đó, trường hợp không thể tính riêng được từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập thì thời gian xây dựng được tính theo hạng mục công trình có tỷ trọng vốn lớn nhất. "

Học kế toán thuế: Rà soát nhằm phát hiện và khắc phục hàng loạt các sai phạm về thuế

00:04 1 bình luận
Học kế toán thuế: Rà soát nhằm phát hiện và khắc phục hàng loạt các sai phạm về thuế GTGT, TNDN, TNCN khi thực hiện chính sách thuế mới năm 2014 trước khi lập BCTC và QT thuế năm 2014
Năm 2014 là năm mà Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành rất nhiều chính sách thuế mới để siết chặt công tác quản lý thuế ở các loại hình DN đồng thời đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra các sắc thuế rất quyết liệt trong đó nổi bật nhất là 3 sắc thuế lớn như: Thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN cần tập trung kiểm tra nhiều nhất. Dưới đây là câu hỏi sau khóa học kế toán thuế chuyên sâu tại censtaf
Câu Hỏi: Công ty e có một công trình sản xuất. ký hợp đồng ngày 12/9/2011 và xuất hóa đơn ngày 20/9/2011. trong đó tiền cước vận chuyển 1 chuyến đi Vinh ngày 19/9/2011.công ty vận chuyển cuối tháng mới lập bảng kê và xuất hóa đơn cho công ty em.Thầy cho em hỏi: với cước vận chuyển đi Vinh của công ty em làm như thế nào?

 đào tạo kế toán, dao tao ke toan


Qua câu hỏi em gửi, ban tư vấn học kế toán thuế CENSTAF có vài gợi ý cho em như sau:

Em là Châu, thứ 7 vừa rồi có tham gia lớp học kế toán về thuế TNCN do Censtaf tổ chức. Em muốn hỏi anh thêm về thuế TNCN như sau

19:16 Thêm bình luận
> Em là Châu, thứ 7 vừa rồi có tham gia lớp học kế toán về thuế TNCN do Censtaf tổ chức. Em muốn hỏi anh thêm về thuế TNCN như sau.
Câu hỏi: Công ty em là Cty TNHH NN MTV (Cty A), có góp vốn để đầu tư thành lập 1 vài doanh nghiệp khác (Cty B,C). Tổng Giám đốc của Công ty em (Mr X) có tham gia hội đồng quản trị ở các công ty liên doanh này và hàng tháng, được các Công ty này trả lương thành viên HĐQT. Đầu năm nay, Mr X nhận lương HĐQT trực tiếp từ Cty B, C. Đến giữa năm nay, Cty B, C chuyển trả lương đó qua Cty A để chi trả cho Mr X. Đến cuối năm, Công ty A có được phép quyết toán thuế TNCN cho Mr X không? Vì thực tế Công ty B, C là Cty Liên doanh của Cty A, chứ không phải là các Cty độc lập. Cảm ơn anh về buổi học hôm T7 vừa rồi - nó có rất nhiều thông tin quý giá cho những người làm trực tiếp như bọn em.


Qua câu hỏi em gửi, ban tư vấn học kế toán CENSTAF có vài gợi ý như sau:

Chia sẻ câu hỏi liên quan về các khoản chi phí "đào tạo" sau khóa đào tạo kế toán thực tế của censtaf

19:06 Thêm bình luận
Chia sẻ câu hỏi liên quan về các khoản chi phí "đào tạo" sau khóa đào tạo kế toán thực tế của censtaf. Câu hỏi: Công ty em có hỗ trợ khoản chi phí cho Nhân viên học đi học thực hành thực tế cao học...Tuy nhiên theo 1 số thông tin trên sách vở e đc biết thì CP này ko đc tính vào CP thuế TNDN vì bằng cấp, học vị này là của cá nhân...E đang băn khoăn ở điểm này, mong đc sự tư vấn của censtaf

học kế toán thuế,hoc ke toan thue


Qua thư em gửi, ban tư vấn đào tạo kế toán thực tế CENSTAF có ý kiến trao đổi như sau:

Đào tạo kế toán: "Chuẩn hóa các thủ tục chứng từ trong quản lý chi tiêu (chi phí) tại DN và Thanh Quyết toán với các cơ quan thanh tra các cấp hiệu quả"

23:16 Thêm bình luận
Đào tạo kế toán: "Chuẩn hóa các thủ tục chứng từ trong quản lý chi tiêu (chi phí) tại DN và Thanh Quyết toán với các cơ quan thanh tra các cấp hiệu quả" . Câu hỏi chia sẻ của học viên sau khóa đào tạo kế toán:

Câu hỏi: Hồ sơ thanh toán kế toán của em có 1 hóa đơn sửa chữa xe.Nội dung hóa đơn như sau:
 1. Thay bạc : 640.000
2. Thay lọc nhớt: 620.000
3. Công thợ làm hoàn thiện: 420.000
Cộng tiền hàng: 1.680.000
Thuế 10%: 168.000
Tổng TT: 1.848.000

Vậy bên bán gi HĐ cộng dồn công thợ và vật tư rồi x10% VAT như vậy có đúng ko? Và có hướng dẫn bằng cơ sở pháp lý nào ko?? rất mong đc sự tư vấn và hồi âm sớm của censtaf.

 hoc-thuc-hanh-ke-toan


Qua câu hỏi em gửi, ban tư vấn đào tạo kế toán CENSTAF có ý kiến trao đổi chuyên môn với em như sau:

Công văn Số: 4375/TCT-CS V/v: thuế suất thuế GTGT

Công văn Số: 4375/TCT-CS V/v: thuế suất thuế GTGT

23:12 Thêm bình luận
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4375/TCT-CS
V/v: thuế suất thuế GTGT
Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:  Công ty TNHH I.I.T.S.
(Tòa nhà Waseco,10 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 07/14-IITS ngày 19/8/2014 của Công ty TNHH I.I.T.S về thuế suất thuế GTGT 00/0 . Vê vân đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Điều 9. Thuế suất 0%
1 Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.
Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:
b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:
- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;
- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:
- Các dịch vụ sau cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm:
+ Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam."
Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo trình bay của Công ty tại công văn số 05/14-IITS ngày 25/4/2014, Công ty là đại lý của WIS để cung cấp dịch vụ giám định (cân, lấy mẫu, gửi mẫu. . .) cho các lô bông nhập khẩu mà WIS nhận làm dịch vụ giám định cho các người bán ở nước ngoài nên dịch vụ mà Công ty cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ bông tại Việt Nam nên thuộc trường hợp không áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%.
Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH I.I.T.S biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn(để b/c)
- Vụ PC-BTC;
-Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân