Công văn Số: 855/TCT-CS V/v: chính sách thu tiền thuê đất

02:22
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: 855/TCT-CS
V/v: chính sách thu tiền thuê đất
Hà Nội, ngày  04  tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

Trả lời Công văn số 4505/CT-QLCKTTĐ ngày 15/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá và thực hiện dự án đổi mới giống chè, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần quy định:
"1. Được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định
của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận
ưu đãi đầu tư".


 Đào tạo kế toán
- Căn cứ quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:
+ Tại khoản 3 Điều 2 quy định:
"3 . Đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang thực hiện nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường"
+ Tại Điều 24 quy định:
"Nhà đầu tư có dự án đầu tư, kể cả dự án đầu tư mở rộng, thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định này được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định
của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan".
- Tại điểm 39, phụ lục II Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của
Chính phủ quy định:
"39. Lâm Đồng: Toàn bộ các huyện"
Căn cứ quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:
+Tại khoản 1 Điều 13 quy định:
" 1. Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư"
+ Tại điểm c khoản 4 Điều 14 quy định:
"Điều 14. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước
Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau:
4. Kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động, cụ thể như sau:
c) Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu
tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn."
- Tại Công văn số 7810/BTC-QLCS ngày 12/06/2015 của Bộ Tài chính hướng
dẫn : "b) Đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 mà tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư không ghi mức miễn, giảm tiền thuê đất hoặc ghi nguyên tắc là được hưởng ưu đãi tiên thuê đất theo quy định của pháp luật vê đất đai; trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 không thuộc trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy.phép đầu tư nhưng thuộc đối tượng, đáp ứng đủ các điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật tại thời điểm được Nhà nước cho thuê đất nhưng chậm làm thủ tục miễn, giảm (nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất sau ngày 01/07/2014) thì được hợp thức hoá cho phép các trường hợp này vẫn được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật tại thời điểm được Nhà nước cho thuê đất. Việc nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết việc miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện như đối với trường hợp tại điểm a nêu trên".
Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ gửi kèm thì:
Công ty cổ phần chè Lâm Đồng được cổ phần hoá từ Công ty Chè Lâm Đồng theo Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Công ty cổ phần chè Lâm Đồng được Nhà nước cho thuê đất tại huyện Bảo Lâm để quản lý và sử dụng theo Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 19/05/2008. Công ty được Sở Tài nguyên & Môi trường ký Hợp đồng thuê đất số 180/HĐ-TĐ ngày 31/12/2007 và Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 30/PL-HĐTĐ ngày 17/03/2015.
Công ty cổ phần chè Lâm Đông thực hiện dự án đầu tư đổi mới giống chè nhám nâng cao công suất (dự án đầu tư mở rộng) tại huyện Bảo Lâm thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số l08/2006/NĐ-CP của Chính phủ vả được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 42121000910 ngay 08/08/2013. Nếu dự án đổi mới giống chè của Công ty cổ phần chè Lâm Đồng chưa được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì Công ty được xem xét miễn tiền thuê đất đối với phần diện tích đổi mới giống cây chè theo quy định khoản 1 Điều 13 và điểm c, khoản 4 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP cua Chính phủ nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng được biết.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Cục QLCS-BTC;

-
Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT,
CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn


Công văn Số: 855/TCT-CS V/v: chính sách thu tiền thuê đất Công văn Số: 855/TCT-CS V/v: chính sách thu tiền thuê đất
910 1

Bài viết Công văn Số: 855/TCT-CS V/v: chính sách thu tiền thuê đất

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »